Inspire English โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่

Inspire English โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่

Inspire English โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่

.. เมื่อการ นั่งท่องจำศัพท์ นั่งอ่านแกรมม่าที่ผ่านมาเป็น 10ปี ทำให้คุณ “ไม่สามารถ พูดภาษาอังกฤษได้” ถึงเวลาที่คุณจะ “วางหนังสือลง” แล้วพบกับ หลักสูตร แนวใหม่ “ที่จะเปลี่ยนความคิด และ ชีวิตคุณ”

Inspire English เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของแต่ละคน รูปแบบของการเรียนคือ

สอนสด

– กลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คน โดยทุกคนมีโอกาสฝึกพูดอย่างเต็มที่

– ทำกิจกกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อฝึกพูดเน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

– ทีมผู้สอนประเมิณผลการเรียนให้ทุกครั้งหลังเรียนจบ

Workshop

– การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงนอกห้องเรียน ถือเป็นการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติที่ดีที่สุด เพราะคุณจะได้ทดสอบความพร้อมในการพูดอังกฤษ ฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติ

พัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดจากประสบการณ์ตรงได้อย่างรวดเร็ว อย่ากลัวที่จะพัฒนาตัวเองจากความผิดพลาด .. แต่ให้กลัวว่าไม่ฉวยโอกาสฝึกพูดภาษาอังกฤษที่อยู่ตรงหน้าต่างหาก!

Online class

Inspire English จัดการเรียนรู้ต่างๆทางออนไลน์สำหรับสมาชิกเพื่อให้สามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอด 24 ชม.

เคล็ดลับคำแนะนำการฝึกพูดภาษาอังกฤษจากโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนทีมอาจารย์จบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง

อาจารย์ของสถาบันภาษา Inspire English เป็นผู้มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษโดยตรง และจบหลักสูตร TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) หรือ TEFL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษของคุณจะได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดแน่นอน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ: 086-445-9536

เครดิต: inspire-english.in.th

 9,515 ,  17 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine