ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ยัน เปิด-ปิดเทอม ตามอาเซียน

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ยัน เปิด-ปิดเทอม ตามอาเซียน

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ยัน เปิด-ปิดเทอม ตามอาเซียน

เนื่องจากประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อความเป็นสากล ถึงแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการเรียนการสอนวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องเวลาของการการฝึกสอนที่ไม่สอดคล้องกัน รวมทั้งยังสิ้นเปลืองสาธารณูปโภค เพราะเปลี่ยนมาเปิดการเรียนการสอนช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นฤดูร้อนนั่นเอง

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ ประธาน ทปอ. ได้เสนอว่า ให้ทางคณบดีปรึกษากับอธิการบดีของแต่ละมหาวิทยาลัยเอง เนื่องจากมติของ ทปอ. เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ก็สามารถทำได้ จากนี้ทาง ส.ค.ศ.ท. ได้เตรียมมติคัดค้านการเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียนเสนอต่อ ทปอ. และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้พิจารณาและศึกษาในเชิงลึกตามหลักสูตรของแต่ละภาควิชาอีกครั้ง

เครดิต: campus.campus-star.com

 4,801 ,  4 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine