โรงเรียนนานาชาติ BASIS เตรียมเปิดหลักสูตรครั้งแรกในประเทศไทย

โรงเรียนนานาชาติ BASIS เตรียมเปิดหลักสูตรครั้งแรกในประเทศไทย

โรงเรียนนานาชาติ BASIS เตรียมเปิดหลักสูตรครั้งแรกในประเทศไทย

พร้อมเปิดแคมปัสใหม่ในประเทศไทยเป็นลำดับที่ 5 เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบการศึกษาที่เกิดขึ้นทั่วโลก

กรุงเทพมหานคร – สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก โรงเรียนนานาชาติ BASIS จากสหรัฐอเมริกา เตรียมพร้อมเปิดแคมปัสใหม่ในประเทศไทยเป็นลำดับที่ 5 เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบการศึกษาที่เกิดขึ้นทั่วโลก

BASIS International School Bangkok มีกำหนดเปิดในเดือนกันยายน พ.ศ.2562 บนพื้นที่บริเวณถนนพระราม 2 โดยเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของโรงเรียนในระบบ BASIS จากสหรัฐอเมริกา ที่ขยายตัวเติบโตคู่กับวงการการศึกษากว่า 2 ทศวรรษ และบ่มเพาะนักเรียนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ มีความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่น และสร้างผลการเรียนยอดเยี่ยมในระดับต้นๆ ของระบบการศึกษานานาชาติ

ด้วยโครงสร้างระบบการศึกษาในหลักสูตร BASIS ที่มีความพิเศษเฉพาะตน ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่ทดสอบแล้วว่าได้ผลจริง มุ่งสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ และทำให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลกได้ โรงเรียนเครือข่ายในหลักสูตรของ BASIS วางเป้าหมายในการสร้างรูปแบบ และระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานอันจะส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระดับการศึกษาสากล หลักสูตรของ BASIS มีการคัดเลือกครูผู้สอนที่มีความชำนาญตามสาขาวิชาเฉพาะทาง รวมทั้งนักบริหารการศึกษาที่มีความสนใจ ใฝ่รู้ และกระตือรือร้นในการผลักดันให้รูปแบบการศึกษาที่ดีเหล่านี้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้จริง

โรงเรียนนานาชาติ BASIS มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการศึกษาเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเหมาะกับแต่ละช่วงวัย อีกทั้งมุ่งเน้นแนวทางการศึกษาตามหลัก 4 ศาสตร์ 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ผนวกกับวิชาศิลปศาสตร์ขั้นสูง ในหลากหลายสาขา นักเรียนจะได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งนักคิด ศาสตร์แห่งดนตรี เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และพลศึกษา โดยองค์ความรู้เหล่านี้จะถูกผูกโยงกัน เพื่อเติมต่อเป้าหมายแห่งการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในตัวผู้เรียน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคต ทั้งนี้ในกระบวนการเรียนการสอนนั้น จะประกอบไปด้วยกิจกรรมทั้งใน และ นอกห้องเรียน เพื่อเสริมทักษะ และเพื่อทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่หลากหลายรอบด้าน

ระบบการศึกษาในประเทศไทย ผ่านการเปลี่ยนแปลง และมีการวางเป้าหมายในการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนหน้า ความต้องการระบบการศึกษาที่ดีที่ตอบรับพัฒนาการของเด็กๆ อย่างสมวัยไม่เร่งรัด ทำให้ระบบการเรียนการสอนในแบบของ BASIS ซึ่งประสบความสำเร็จในทุกที่ที่มีการเปิดการเรียนการสอนอย่างมาก ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ซึ่งเปิดตัวโรงเรียนนาชาติ BASIS ไปในปี พ.ศ.2558 ตามมาด้วยเมือง กว่างโจว ในประเทศจีนที่เปิดขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านการศึกษาในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนนานาชาติ BASIS เตรียมเปิดหลักสูตรครั้งแรกในประเทศไทย

“ในโลกยุคดิจิทัล การเสาะหาครูอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพ สามารถสื่อสารได้หลายภาษา และมีความใส่ใจต่ออนาคตของนักเรียน มีความสำคัญอย่างมาก เพราะครูเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสนใจใฝ่รู้ของเด็ก และครูที่มีความสามารถยอดเยี่ยมยังจะช่วยวางรากฐานการเป็นนักเรียนที่มีความใฝ่รู้ให้กับเด็กๆ ได้” แคโรไลน์ แมคกาวีย์ ซีอีโอจากสถาบัน BASIS อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานโรงเรียนนานาชาติ BASIS แห่งใหม่ ใน กรุงเทพมหานคร กล่าว และบอกว่า “นี่คือเป้าหมายของการสร้าง BASIS International School Bangkok การที่เด็กๆ ได้อยู่ในที่ๆ เหมาะกับตัวเขาจะเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และก้าวต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ”

หลักสูตรนานาชาติของ BASIS รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างศักยภาพของเด็กๆ ไปสู่ความสำเร็จ ภายใต้แนวทางที่ว่าเด็กทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ ด้วยการสร้างและเพิ่มความสามารถของนักเรียนไปตามวัย และการเสริมสร้างความรู้สึกเชิงบวกที่นำไปสู่การสร้างประสิทธิภาพ การสร้างแรงกำลังใจ ไปสู่ทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ในขณะเดียวกัน ครูอาจารย์นั้นจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีจิตวิทยา และมีทักษะการสื่อสารและการสอนเป็นอย่างดี โดยจะไม่ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปในแบบการท่องจำ

เจ้าหน้าที่ทุกคนที่โรงเรียน BASIS ทำงานด้วยหัวใจ และมีความชื่นชมยินดีในทุกความสำเร็จของนักเรียนที่นี่ พวกเขารู้และเข้าใจดีว่าผู้ปกครองต่างคาดหวังสังคมที่ดีมีคุณภาพที่จะหล่อหลอมคุณลักษณะที่ดีในตัวบุตรหลาน และยังจุดประกายความเก่งและฉลาดให้กับเด็กๆ ได้ จากการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กๆมีวิธีคิด “นอกกรอบ” ผู้ปกครองปรารถนาจะเห็นการเติบโตทั้งทางร่างกาย และอารมณ์ที่มีคุณภาพ มีการปฏิสัมพันธ์ และมีการบ่มเพาะวิถีการทำงานร่วมกัน และการวางเป้าหมายให้กับชีวิต

โรงเรียนนานาชาติ BASIS เตรียมเปิดหลักสูตรครั้งแรกในประเทศไทย

BASIS International School Bangkok เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงเกรด 12 โดยในปีการศึกษาแรกจะเปิดการเรียนการสอนจนถึงชั้นเกรด 5 และจะเพิ่มชั้นเรียนขึ้นอีกอย่างน้อย 1 ช่วงชั้นต่อปี

เครดิต: bangkokbiznews.com

 5,177 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine