โรงเรียนทางเลือกคืออะไร และจะเหมาะกับลูกมั้ย?

โรงเรียนทางเลือกคืออะไร และจะเหมาะกับลูกมั้ย?

โรงเรียนทางเลือกคืออะไร และจะเหมาะกับลูกมั้ย?

ใกล้ถึงวัยที่ลูกจะเริ่มเข้าโรงเรียน อีกหนึ่งเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเริ่มศึกษาคงหนีไม่พ้นการหาสถานที่ศึกษาให้กับลูกรัก เพราะว่า “การศึกษา” เป็นสิ่งสำคัญในการปูพื้นฐานให้กับการในอนาคตของลูก หลายคนเริ่มคุ้นหูกับคำว่า “โรงเรียนทางเลือก” มาลองทำความรู้จักและเข้าใจความหมายของโรงเรียนทางเลือกกันดูค่ะ

โรงเรียนทางเลือกหมายถึงอะไร

โรงเรียนทางเลือกคือ โรงเรียนที่มีระบบการศึกษาแบบเปิดให้มีความยืดหยุ่น ทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล โดยสอนตามแนวทางที่ไม่ใช่การเขียนอ่านหรือท่องจำ แต่เน้นการพัฒนาทางทักษะต่าง ๆ จากความสามารถเฉพาะตัวของเด็ก นำมาซึ่งการสอนแบบเฉพาะกลุ่ม ให้เด็กมีความกล้าคิด มีความเป็นตัวของตัวเอง มีการปรับแนวการเรียนการสอนให้เด็กเรียนรู้นอกห้องเรียน และให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้

แนวทางการสอนของโรงเรียน ทางเลือก อาทิ

– แนวการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori) เช่น โรงเรียนมอนเตสซอรี่นานาชาติ จ.เชียงราย, โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร จ.กรุงเทพ

– แนวการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เช่น โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์

– แนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) เช่น โรงเรียนวรรณสว่างจิต, โรงเรียนปัญโญทัย

– แนวการสอนแบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence) เช่น โรงเรียนวนิษา จ.ปทุมธานี

– แนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist Education) เช่น โรงเรียนอมาตยกุล

– แนวการสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) เช่น โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

– แนวคิดการสอนแบบ ไฮสโคป (High Scope) เช่น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

– การสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language Approach) เช่น โรงเรียนทอรัก จ.สมุทรปราการ

โรงเรียนทางเลือกคืออะไร และจะเหมาะกับลูกมั้ย?

ทั้งนี้โรงเรียนทางเลือกยังคงตั้งอยู่บนหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และต้องจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการกำหนดรูปแบบโรงเรียนทางเลือกไว้ 5 รูปแบบ คือ

1 โรงเรียนในกำกับของรัฐที่เน้นความเป็นอิสระคล่องตัว มีระเบียบกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติเป็นการเฉพาะ และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

2 โรงเรียนวิถีพุทธ ที่นำหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาผู้เรียน

3 โรงเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ใช้หลักการให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้รับการวัดแววว่ามีความสามารถพิเศษด้านใดบ้าง จากการสังเกตของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู

4 โรงเรียนสองภาษา เป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียน

5 โรงเรียนต้นแบบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นโรงเรียนที่อาศัยสื่ออิเลคทรอนิกส์ โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก โดยผู้เรียนจะเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนจริง

เรียกได้ว่าแนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือกเป็นการเตรียมพร้อมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของลูก และยังส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าพ่อแม่จะตั้งใจให้ลูกเข้าโรงเรียนในรูปแบบใดก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือ การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนนั้น ๆ ให้ดีที่สุด คำนึงถึงการเดินทางของเด็ก ราคาค่าเทอมที่เหมาะสม ฯลฯ คุณพ่อคุณแม่ควรเตรียมความพร้อมในการเลือกโรงเรียนให้กับลูกเนิ่น ๆ จึงจะดีที่สุดค่ะ

ที่มา: th.theasianparent.com

 12,481 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine