“โควิด-19” VS “ไข้หวัดใหญ่” VS “ปอดอักเสบ” แตกต่างกันอย่างไร?

"โควิด-19" VS "ไข้หวัดใหญ่" VS "ปอดอักเสบ" แตกต่างกันอย่างไร?
 • 1 ใน 3 ของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ มักติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยโดยเฉพาะเชื้อนิวโมคอคคัส ทำให้เกิดปวดบวม บางรายอาจติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้เสียชีวิตได้

 • โรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัสเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี

 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคปอด จะมีอัตราการเสียชีวิตจากโรค Covid-19 ไข้หวัดใหญ่ และปอดอักเสบ มากกว่าคนปกติ

ในช่วงที่ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ระบาด และดันมีอาการที่คล้ายคลึงกันกับไข้หวีดใหญ่ และปอดอักเสบ เราจะมีวิธีสังเกตอาการตัวเอง หรือคนใกล้ตัวก่อนที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลได้อย่างไร Sanook Health มีข้อมูลจาก พญ. พเยีย ฉันทาดิศัย แพทย์ด้านโรคติดเชื้อ รพ. สมิติเวช สุขุมวิท มาฝากกัน

อัตราการพบได้บ่อย

โควิด-19

 • ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 15-49 ปี (55.1% ของผู้ป่วยทั้งหมด)

ไข้หวัดใหญ่

 • ทั่วโลกพบ 713 คน ต่อ 100,000 ประชากร/ปี
 • ในไทยพบ 1,231 คน ต่อ 100,000 ประชากร/ปี

โรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส

ยิ่งอายุมาก ยิ่งพบบ่อย

 • อายุ 50-64 ปี พบ 25 คน ต่อ 100,000 ประชากร/ปี
 • อายุ > 65 ปี พบ 67 คน ต่อ 100,000 ประชากร/ปี

ยิ่งอายุมากและมีโรคประจำตัว ยิ่งพบบ่อย

 • อายุ>65 ปี และเป็นโรคเบาหวาน พบ 187 คน ต่อ 100,000 ประชากร/ปี
 • อายุ>65 ปี และเป็นโรคหัวใจ พบ 254 คน ต่อ 100,000 ประชากร/ปี
 • อายุ>65 ปี และเป็นโรคหอบหืด พบ 398 คน ต่อ 100,000 ประชากร/ปี
 • อายุ>65 ปี และเป็นโรคปอดพบ 516 คน ต่อ 100,000 ประชากร/ปี


เชื้อที่เป็นสาเหตุ

โควิด-19

 • SARS-CoV-2

ไข้หวัดใหญ่

 • Influenza A(H3N2), A(H1N1)) virus
 • Influenza B virus

โรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส

 • Streptococcus pneumoniae (เชื้อนิวโมคอคคัส)

อาการ

โควิด-19

 • ระยะฟักตัว 14 วัน
 • ประมาณ 97.5% จะเริ่มมีอาการใน 11.5 วันโดยเฉลี่ย
 • มีไข้ (98%) ประมาณ 60% พบไข้สูงกว่า 38 องศา
 • ไอแห้งๆ (68%)
 • อ่อนเพลีย (38%)
 • หายใจหอบเหนื่อย (31%)
 • (อาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หรือหนาวสั่น พบได้น้อยประมาณ 11-13%)

ไข้หวัดใหญ่

 • ไข้สูงกว่า 38 องศา มีการหนาวสั่น
 • ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ
 • ไอแห้งๆ
 • อ่อนเพลีย
 • คัดจมูก
 • เจ็บคอ

โรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส

 • ไข้สูง หนาวสั่น
 • หอบ หายใจลำบาก
 • ไอมีเสมหะ

ความรุนแรง

โควิด-19

อาการรุนแรง (14%) – หายใจหอบเหนื่อยร่วมกับภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ hypoxia

อาการขั้นวิกฤต (critical) (5%) – มีภาวะหายใจล้มเหลว

หรือมีอวัยวะภายในล้มเหลว

ไข้หวัดใหญ่

1ใน 3 ของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ มักติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยโดยเฉพาะเชื้อนิวโมคอคคัส ทำให้เกิดปวดบวม บางรายอาจติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้เสียชีวิตได้

โรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส
 • มักต้องนอนรักษาตัวในรพ.
 • เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้สูงวัย > 65 ปี
 • ในคนไข้บางรายอาจติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และทำให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว

อัตราการเสียชีวิต

โควิด-19

 • ทุกช่วงอายุ: 1.4-2.3% (คาดว่าอัตราการเสียชีวิตอาจน้อยกว่า 1% เนื่องจากมีผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการด้วย)
 • ผู้สูงอายุ >80 ปี: 14.8%
 • ผู้มีโรคประจำตัว


ไข้หวัดใหญ่

 • ทุกช่วงอายุ: <0.1%
 • ผู้สูงอายุ >65 ปี: 11.4%
 • ผู้มีโรคประจำตัว
  • โรคหัวใจ 11%
  • เบาหวาน 10.6%
  • โรคปอดเรื้อรัง 7.7%

โรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส

 • ทุกช่วงอายุ: 10%
 • ผู้สูงอายุ > 80 ปี: 22%
 • ผู้มีโรคประจำตัว
  • โรคหัวใจ 18%
  • เบาหวาน 11%
  • โรคปอด 10%

การแพร่ระบาด

โควิด-19

จากผู้ที่เป็นโรค ทางการไอหรือจามในระยะ 1-2 เมตร และตามพื้นผิวที่มีการปนเปื้อนของน้ำลาย เมื่อจับแล้วสัมผัสต่อไปที่ใบหน้า จมูก ปาก

ยังไม่พบหลักฐานที่เชื้อจะลอยอยู่ในอากาศ โดยทั่วไปได้

ไข้หวัดใหญ่

เชื้อไข้หวัดใหญ่อยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายผู้ป่วย สามารถแพร่กระจายทางการไอ และจาม การสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อน

โรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส

เชื้อนิวโมคอคคัสอาศัยอยู่ในโพรงจมูกและลำคอของทุกคนสามารถแพร่กระจายผ่านทางละออง การไอและจาม

วิธีป้องกัน

โควิด-19

 • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70%
 • รักษาระยะห่างจากผู้อื่นไม่ต่ำกว่า 1 เมตร โดยเฉพาะผู้ที่ไอ หรือ จามควรห่างมากกว่า 2 เมตร
 • หลีกเลี่ยงการจับใบหน้า จมูก หรือปาก และหลีกเลี่ยงการทักทายด้วยการสัมผัสร่างกายผู้อื่น เช่นการจับมือ หรือการกอด
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • หลีกเลี่ยงสถานที่ที่ผู้คนชุมนุมกัน พลุกพล่าน

ไข้หวัดใหญ่

 • ล้างมือให้สะอาด
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • หลีกเลี่ยงชุมชนแออัด
 • ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ (ฉีดวัคซีน 1 เข็ม ทุกปี)

โรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส

 • ล้างมือให้สะอาด
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • หลีกเลี่ยงชุมชนแออัด
 • ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส (ฉีดวัคซีน 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม ตามด้วย 23 สายพันธุ์ 1 เข็ม ห่างกัน 1 ปี)

247 total views, 6 views today

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!