แผนหนุนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้สำเร็จก่อนปี 68

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ ส.อ.ท.โพลหัวข้อ “ความเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ (อีวี)” พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท.ส่วนใหญ่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ และต้องการให้รัฐบาลเริ่มดำเนินการให้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้ก่อนปี 68 ทั้งนี้ จากการสำรวจผู้บริหาร ส.อ.ท.ครอบคลุมผู้บริหาร 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 75 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท.ส่วนใหญ่ หรือ 47% ต้องการให้ภาครัฐเริ่มแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้เร็วขึ้น เพื่อให้สำเร็จก่อนปี 68 รองลงมา 31.5% เห็นด้วยตามกรอบเวลาที่จะเริ่มใช้รถยนต์ไฟฟ้าปี 68 และมีส่วนน้อยที่เสนอให้เลื่อนแผนออกไป 5-10 ปี

สำหรับปัจจัยที่เป็นตัวเร่งทำให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ 3 อันดับแรก ผู้บริหาร ส.อ.ท.ส่วนใหญ่ 78.5% ให้ความสำคัญเรื่องราคารถยนต์ไฟฟ้าและค่าบำรุงรักษา ตามด้วยการเพิ่มสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ให้เพียงพอครอบคลุมทั่วประเทศ และระยะทางในการใช้งานที่เหมาะสมของรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งความสะดวกในการชาร์จ ส่วนมาตรการรัฐที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้า 3 อันดับแรกที่ผู้บริหาร ส.อ.ท. ให้ความสำคัญ คือการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตามด้วยการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่ Charging Station ให้จูงใจผู้ใช้งาน และการปรับปรุงภาษีรถยนต์ประจำปี เพื่อหนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ผู้บริหาร ส.อ.ท.ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้มีการผลิตแบตเตอรี่คุณภาพดีราคาเหมาะสมในประเทศ, ปรับปรุงโครงสร้างภาษีและพิกัดศุลกากรเพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศแข่งขันกับต่างประเทศได้ และการช่วยเหลือกลุ่มรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป.

source: thairath

 6,680 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine