“เข่าเสื่อม” ระยะเริ่มต้นตรวจได้ด้วย “Ultrasound”

“เข่าเสื่อม” ระยะเริ่มต้นตรวจได้ด้วย “Ultrasound”

สนับสนุนเนื้อหา

เนื่องจากโรคเข่าเสื่อมในระยะเริ่มต้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมของกระดูกอ่อน จึงไม่สามารถพบได้จาก x-ray ปกติซึ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อเลยระยะเริ่มแรกของโรคข้อเข่าเสื่อมไปแล้ว Ultrasound จึงมีบทบาทในการวินิจฉัยระยะเริ่มต้นของโรคข้อเข่าเสื่อม โดยมีความน่าเชื่อถือในตำแหน่งต่าง ๆ ดังได้กล่าวต่อไป


ชนิดและตำแหน่งที่มีความน่าเชื่อถือในการวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วย 
Ultrasonography

นพ.เกรียงศักดิ์  เล็กเครือสุวรรณ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ระบุว่า ชนิดและตำแหน่งที่มีความน่าเชื่อถือในการวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วย Ultrasonography มีดังนี้

  • กระดูกอ่อนข้อเข่า (Articular cartilage)
  • เนื้อเยื่อหุ้มข้อเข่า (Capsule)
  • ความหนาของเยื่อข้อเข่า (Synovial membrane)
  • ขอบเขตของข้อเข่า (Joint margins)

โดยแต่ละตำแหน่งจะมีวิธีการและวิธีวินิจฉัยแตกต่างกัน

การตรวจวินิจฉัยโรคเข่าเสื่อมด้วยวิธี Ultrasound ใช้ในกรณีใดบ้าง ?

  • ผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดเข่า แต่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากโรคข้อเข่าเสื่อมหรือไม่
  • ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 45 ปี ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเข่าเสื่อม มีน้ำหนักตัวมากหรือมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม
  • ใช้ตรวจติดตาม ผลจากการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รับประทานยา ฉีดยา หรือกายภาพบำบัด
  • ตรวจแยกโรคข้อเขาเสื่อมทั่วไป กับโรคข้อเข่าเสื่อมจากโรค Rheumatiod ในระยะเริ่มต้น
  • ตรวจหาถุงน้ำหลังเข่า (Baker’s cyst) ขนาดเล็ก ซึ่งอาจพบได้ในโรคข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้น

ทั้งนี้หากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะเริ่มต้น ย่อมสามารถได้รับการรักษาที่ถูกต้อง และได้รับการกายภาพบัติรวมไปถึงการปรับกิจกรรมต่าง ๆ ได้เหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ แพทย์สามารถทราบถึงผลการรักษาว่า วิธีการหรือยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยนั้นได้ผลดีหรือไม่ สามารถเปลี่ยนหรือเลือกวิธีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างถูกต้อง

 6,266 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine