ออกประกาศ ประเทศไทย “ไม่ใช่ถังขยะโลก” ห้ามนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามา

ออกประกาศ ประเทศไทย “ไม่ใช่ถังขยะโลก” ห้ามนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามา

โดยกำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ (ไม่รวมเศษจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่มีส่วนประกอบได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และแบตเตอรี่อื่นๆ, สวิตช์ที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบในการทำงาน, เศษแก้วจากหลอดรังสีแคโทด และแอกติเวเต็ดกลาสอื่นๆ, ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีสารพีซีบี หรือที่ปนเปื้อนด้วยแคดเมียม ปรอท ตะกั่ว โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล ซึ่งเป็นของเสียเคมีวัตถุ รวม 428 รายการ ตามบัญชีท้ายประกาศภายใต้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ผู้ฝ่าฝืนนำเข้ามีโทษจำคุก 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับ

“สำหรับการออกประกาศเพื่อป้องกันการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาทิ้งในประเทศ จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีอยู่ในประเทศให้มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในประเทศอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อย่างถูกวิธีมากขึ้น”.

source : thairath

 9,722 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine