สายออมห้ามพลาด! เงินฝากออมสินเผื่อเรียกพิเศษ 11 ดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี ปลอดภาษี

สายออมห้ามพลาด! เงินฝากออมสินเผื่อเรียกพิเศษ 11 ดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี ปลอดภาษี

เช็กเงื่อนไขเงินฝากออมสิน เผื่อเรียกพิเศษ 11 ดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี ปลอดภาษี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบ 11 เดือน ใครสมัครได้บ้าง

ธนาคารออมสิน ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 โดยมีจุดเด่น และรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

จุดเด่น

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ให้คุณได้ควบคุมการใช้เงินได้มากขึ้น อุ่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม กับบริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ที่คุณยังคงเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย.65

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนเท่าใดก็ได้

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี

รายละเอียดเงินฝาก

เงื่อนไขการฝาก

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
 • เมื่อฝากครบ 11 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคาจะโอนยอดเงินฝาก และดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 • ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 11 เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

การคำนวณและการลงรับดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

 • บุคคลธรรมดา ร้อยละ 0.45 ต่อปี
 • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ร้อยละ 0.45 ต่อปี
 • นิติบุคคลทั่วไป ร้อยละ 0.35 ต่อปี
 • ส่วนราชการ ร้อยละ 0.35 ต่อปี
 • รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ ร้อยละ 0.35 ต่อปี
 • สถาบันการเงิน ร้อยละ 0.35 ต่อปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 0.35 ต่อปี

คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก

 • ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย. 65

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

เมื่อครบระยะเวลาฝาก

 • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

การเปิดบัญชีเงินฝาก

คุณสมบัติ

 1. บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 2. นิติบุคคลทุกประเภท

source: sanook

 9,450 ,  4 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine