รู้จักโรงเรียนสาธิตฯ ในเมืองไทย ที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม | ตอน 1

รู้จักโรงเรียนสาธิตฯ ในเมืองไทย ที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม | ตอน 1

“โรงเรียน” เป็นสถานที่ที่นักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ ได้รับการอบรมสั่งสอนในเรื่องต่างๆ และยังเป็นสถานที่สำหรับค้นหาในสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจได้อีกด้วย และนี่ 11 โรงเรียนสาธิตฯ ในเมืองไทย ที่นอกจากจะมีบรรยากาศของโรงเรียนน่าเรียนแล้ว ยังมีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ที่มีทั้งการเรียนในโปรแกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีโรงเรียนสาธิตฯ แห่งไหนกันบ้าง? ตามมาดูกันเลย….

11 โรงเรียนสาธิตฯ ที่ดีที่สุดในไทย

1. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

รู้จักโรงเรียนสาธิตฯ ในเมืองไทย ที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม | ตอน 1

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development : สธ.มก. / KUS) ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2514 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้กรอบของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ แต่ก็มีการปรับรายละเอียดบางส่วนให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความต้องการของนักเรียน เช่น การจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีชั่วโมงสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.kus.ku.ac.th

2. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รู้จักโรงเรียนสาธิตฯ ในเมืองไทย ที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม | ตอน 1

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Demonstration School : CUD) เป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีประวัติการก่อตั้งโรงเรียนสืบเนื่องมาจาก “โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดแผนกวิชาครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกหัดครู ชั้นประโยคครูมัธยม ครั้นต่อมาโรงเรียนมัธยมหอวังฯ ได้เปลี่ยนรูปงานเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนกวิชาครุศาสตร์จึงไม่มีโรงเรียนสำหรับฝึกหัดครูเป็นระยะเวลานานประมาณ 15 ปี

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายประถม : satit-e-edu.chula.ac.th

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายมัธยม : www.satitm.chula.ac.th

3. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

รู้จักโรงเรียนสาธิตฯ ในเมืองไทย ที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม | ตอน 1

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา (Piboonbumpen Demonstration School, Burapha University) เดิมคือ “โรงเรียนประชาบาลตำบลแสนสุข 3 (บ้านแสนสุข)” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ. 2482 เป็นหน่วยงานภายในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไป โดยจะมุ่งเน้นให้นักเรียน “เก่ง IT ดีภาษา ก้าวหน้าความคิด Spirit ผู้นำ คุณธรรมนำชีวิต”

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.st.buu.ac.th

4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รู้จักโรงเรียนสาธิตฯ ในเมืองไทย ที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม | ตอน 1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiangmai University Demonstration School : สาธิต มช. / Satit CMU.) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและบริหารงานด้านวิชาการ โดยอยู่ภายใต้การดำเนินการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สายสามัญ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2511 และต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้ทำการเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกออกเป็น 3 แผนก ได้แก่ แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกศิลป์ และแผนกทั่วไป โดยแผนกละ 1 ห้องเรียน นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนสาธิตฯ แห่งแรกที่ได้เปิดชั้นเรียนสามัญ ครบตามหลักสูตร 5 ปี คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้มีการปรับหลักสูตรใหม่ ตามกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีการเรียนการสอนในชั้น ม.ต้น 3 ปี และในชั้น ม.ปลาย 3 ปีด้วยกัน และก็ได้มีการเปิดแผนกการเรียนศิลป์-จีน ในระดับชั้น ม.ปลาย เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.satitcmu.ac.th

5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รู้จักโรงเรียนสาธิตฯ ในเมืองไทย ที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม | ตอน 1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Demonstration School : สธมมส. / DMSU) เป็นหน่วยงานหนึ่งของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากร และเป็นโรงเรียนทดลองเพื่อศึกษาวิจัยการเรียนการสอน อีกด้วย

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายประถม : prathomsatit.msu.ac.th

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายมัธยม : www.satit.msu.ac.th

เครดิต: ampus.campus-star.com

 11,941 ,  4 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine