ภาษีธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย คืออะไรกันแน่ ?

ภาษีธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย คืออะไรกันแน่ ?

ภาษีธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย คือ ภาษีทางอ้อมอย่างหนึ่งที่ถูกประกาศใช้ในปี 2535 เพื่อใช้ทดแทนภาษีธุรกิจ ใจความสำคัญคือ ธุรกิจบางประเภทไม่ได้ถูกรวมอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายการชำระภาษี (VAT) ซึ่งธุรกิจเหล่านั้นจะตกอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฏหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้ ธุรกิจของคุณอยู่ภายใต้กฏหมายว่าด้วยการชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือไม่นั้น พิจารณาจากกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะการค้าหรือหากำไร โดยมิได้คำนึงถึงวิธีการที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นๆตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

      2. ธุรกิจการธนาคาภายใต้กฎหมายที่ควบคุมธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะอื่น

      3. โรงรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ

      4. ธุรกิจที่มีการทำธุรกรรมประจำวันคล้ายธนาคารพาณิชย์ เช่น การให้กู้ยืมเงินค้ำประกัน การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน, การซื้อหรือขายตั๋วเงิน หรือการโอนเงินไปต่างประเทศโดยวิธีการที่แตกต่างกัน

      5. ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      6. ประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

      7. ธุรกิจอื่น ๆ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนด

ธุรกิจที่อาจตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขต้องชำระภาษีธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย

ภาษีธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย คืออะไรกันแน่ ?

ที่มา: https://www.siam-legal.com/thailand-law/specific-business-tax-in-thailand/

การลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย: 

ผู้ที่อยู่ภายใต้กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องจดทะเบียนนิติบุคคลของพวกเขาภายใน 30 วันของการดําเนินกิจการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีเป็นชาวต่างชาติ บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะที่สำนักงานสรรพากรอำเภอ ภายใน 15 วัน เป็นประจำทุกเดือนไม่ว่ากิจการจะมีรายได้หรือไม่ก็ตาม

เครดิต: siam-legal.com/ konradlegal.com

 5,891 ,  4 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine