ทุกอย่างที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับ-วีซ่าพำนักระยะยาว เอ็กซ์-ซี แบบใหม่

ทุกอย่างที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับวีซ่าพำนักระยะยาว เอ็กซ์ซี แบบใหม่

วีซ่าประเภทใหม่นี้ได้ถูกนำมาใช้แล้วและมีการถกเถียงกันของคนต่างด้าว วีซ่านี้เรียกว่าวีซ่า โอ-เอ็กประเภทคนอยู่ชั่วคราว (พำนักระยะยาว)

โดยหลักการแล้ว นี่เป็นวีซ่าสำหรับผู้ต้องการใช้ชีวิตบั้นปลายแบบใหม่เพราะลักษณะของวีซ่านี้คล้ายกับวีซ่า โอ-เอ ประเภทคนอยู่ชั่วคราวหรือที่รู้จักกันในนาม ‘วีซ่าสำหรับผู้ต้องการใช้ชีวิตบั้นปลาย’

ในบทความนี้ผมจะอธิบายสิ่งที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับวีซ่า โอ-เอ็กและช่วยคุณตัดสินใจว่าเป็นวีซ่าที่คุณต้องการจริงๆหรือไม่ ไปฟังรายละเอียดกันเลย!

ทุกอย่างที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับ-วีซ่าพำนักระยะยาว เอ็กซ์-ซี แบบใหม่

ใครกันที่ต้องขอวีซ่า โอ-เอ็ก

วีซ่านี้สำหรับผู้สมัครที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป คุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติเดียวกับวีซ่าสำหรับผู้ต้องการใช้ชีวิตบั้นปลายแบบมาตรฐาน

แล้วฉันจะอยู่ในเมืองไทยได้นานเท่าไหร่

วีซ่านี้มีอายุ 10 ปี และสามารถอยู่ได้สูงสุดนาน 5 ปี ดังนั้นที่เป็นไปได้ก็คือ คุณสามารถกลับมาพำนักได้สองครั้งครั้งละ 5 ปี งงไหมครับ? โอเค คืออย่างนี้ คุณพำนักไปแล้ว 5 ปี คุณจะต้องออกจากประเทศไปก่อนและกลับเข้ามาพร้อมกับยื่นทำเรื่องครั้งใหม่อีก 5 ปี ง่ายนิดเดียวเอง

แล้วฉันต้องทำเรื่องรายงานตัว 90 วันไหม

ต้องทำครับ อย่างที่เคยทำกับวีซ่าสำหรับผู้ต้องการใช้ชีวิตบั้นปลายแบบมาตรฐาน คุณจะต้องรายงานตัวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 90 วัน

แล้วถ้าฉันอยากออกนอกประเทศและกลับเข้ามาอีกครั้งภายในระยะเวลา 5 ปีล่ะ

วีซ่านี้เป็นวีซ่าเข้า-ออก ได้หลายครั้ง เพราะฉะนั้นคุณสามารถออกและเข้าประเทศมาตอนไหนก็ได้

ฉันสามารถทำงานได้ไหมตอนถือวีซ่านี้อยู่

ไม่สามารถทำงานได้ทุกประเภท

แล้ววีซ่านี้ขอที่ประเทศไหนได้บ้าง

คุณจะต้องเป็นคนของประเทศและถือพาสปอร์ตของประเทศดังต่อไปนี้

 • ญี่ปุ่น
 • ออสเตรเลีย
 • เดนมาร์ค
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • อิตาลี
 • เนเธอร์แลนด์
 • นอรเวย์
 • สวีเดน
 • สวิสเซอร์แลนด์
 • สหราชอาณาจักร
 • แคนาดา
 • สหรัฐอเมริกา

จะต้องมีเงื่อนไขทางการเงินอย่างไรบ้าง

คุณจะต้องฝากเงินไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาทในบัญชีธนาคารเงื่อนของไทย หรือ ฝากเงินไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทและมีรายได้ประจำปีไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านบาท คุณจะต้องมีเงินฝากกับธนาคารในจำนวนเต็มนี้อย่างน้อยหนึ่งปี และเก็บเงินจำนวนไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาทในบัญชีธนาคารต่อไป

เงื่อนไขอื่นๆ

คุณจะต้องมีประกันสุขภาพของไทยที่ครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักอยู่ทั้งหมด ความคุ้มครองจะรวมถึงการรักษาคนไข้นอกที่มีค่ารักษาไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และการรักษาคนไข้ในที่มีค่ารักษาไม่น้อยกว่า 400,000 บาท

ใครบ้างที่ไม่สามารถขอวีซ่า โอเอ็กซ์

คุณจะต้องไม่มีใบตรวจประวัติอาชญากรรมในประเทศไทยหรือประเทศบ้านเกิดของคุณ หรือมีโรคต้องห้ามอย่างเช่น โรคเรื้อน วัณโรค โรคเท้าช้าง หรือ โรคซิฟิลิสขั้นที่สาม การกำหนดเงื่อนไขอื่นๆสามารถหาได้จากกฎกระทรวง ข้อที่ 14 พ.ศ. 2535 ผู้เสพยาเสพติดไม่สามารถขอวีซ่าได้

วีซ่า โอเอ็กซ์ มีราคาเท่าไหร่

ค่าสมัคร 400 ดอลลาร์สหรัฐ และเงินค่าสมัครไม่สามารถคืนได้

ระยะเวลาในการสมัครนานเท่าไหร่

ระยะเวลาในการดำเนินการสมัครดังต่อไปนี้

 • มารับด้วยตนเอง 5 วันทำการ
 • ทางอีเมลล์ อย่างน้อย 15 วันทำการ

เอกสารที่ต้องใช้

ยื่นเอกสารต่อไปนี้ 3 ชุด: ตัวจริง 1 ฉบับและตัวสำเนา 2 ฉบับ

 1. พาสปอร์ต: พาสปอร์ตต้องมีอายุ 6 เดือนและมีหน้าวีซ่าว่างอย่างน้อยหนึ่งหน้า
 2. แบบฟอร์มการสมัครวีซ่าที่กรอกเรียบร้อยแล้ว (สามารถดาวโหลดได้ที่นี่)
 3. รูปพาสปอร์ต (2″ x2) จำนวนสามรูป สำเนารูปถ่ายไม่สามารถใช้ได้ รูปถ่ายต้องมีพื้นหลังสีอ่อน ถ่ายหน้าเต็มและไม่สวมหมวกหรือแว่นดำ รูปถ่ายต้องไม่นานกว่า6 เดือน
 4. สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารจากธนาคารของประเทศไทยที่ทำการฝากเงินไว้ และ หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพร้อมข้อมูลการติดต่อของธนาคารนั้นๆ ที่แสดงจำนวนเงินฝากที่มีจำนวนเท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

5. สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารจากธนาคารของประเทศไทยที่ทำการฝากเงินไว้ และ หนังสือค้ำ               ประกันจากธนาคารพร้อมข้อมูลการติดต่อของธนาคารนั้นๆ ที่แสดงจำนวนเงินฝากที่มีจำนวนเท่ากับ           หรือไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาท และหลักฐานแสดงรายได้ประจำปีที่ไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านบาท

6. จดหมายยืนยันที่แสดงว่าคุณไม่มีประวัติอาชญากรรม และจดหมายนั้นต้องมีอายุไม่เกินสามเดือน

7. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่มีโรคต้องห้ามอย่างที่กล่าวมาในกฎกระทรวง ข้อที่ 14 พ.ศ. 2535 ใบรับ          รองแพทย์ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน (สามารถดาวโหลดได้ที่นี่)

8. หลักฐานแผนประกันสุขภาพของคุณ กรุณาเลือกจากรายชื่อต่อไปนี้ คลิกที่นี่

9. ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการขอวีซ่า 400 ดอลลาร์สหรัฐ

10. ในกรณีที่เป็นคู่สมรสต้องนำหลักฐานทะเบียนสมรสมาแสดง คู่สมรสจะต้องสมัครและแสดงหลักฐาน            ตามรายการเลขที่ 1-8

11. ในกรณีของบุตรตามกฎหมายหรือบุญธรรม (เป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี) พร้อมแสดงหลักฐานสูติบัตร           และการรับเป็นบุตรบุญธรรม บุตรดังกล่าวจะต้องยื่นแสดงหลักฐานตามรายการเลขที่ 1-3, 7, 8

ในกรณีที่คู่สมรสและบุตรตามกฎหมายหรือบัตรบุญธรรมไม่สามารถยื่นขอวีซ่าประเภท โอ-เอ็กซ์ ได้           บุคคลดังกล่าวสามารถทำเรื่องยื่นขอสมัครวีซ่าประเภทโอ หรือ โอ-เอ หรือ เอ็ด (สำหรับเด็ก) ได้

มันคุ้มค่าหรือเปล่า

ความประทับใจแรกของผมเมื่อผมเห็น “5 ปี” ว้าว และครั้งที่สองเมื่อผมเห็นประเด็นที่ชัดเจนสามประเด็นของความขัดแย้งที่ดูไม่น่ายินดีเท่าไหร่

 1. ยังจำเป็นต้องรายงานทุกๆ 90 วัน

ถ้านี่เป็นปัญหา ทำไมไม่ทำเรื่องต่อวีซ่าหนึ่งปีสำหรับผู้ต้องการใช้ชีวิตบั้นปลายในราคาแค่ 1,900 บาท นี่ผมกำลังพูดถึงวีซ่าประเภท โอ-เอแบบมาตรฐาน (วีซ่าสำหรับผู้ต้องการใช้ชีวิตบั้นปลาย) หากคุณต้องไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 90 วันอยู่แล้ว คุณอาจจะไปทำเรื่องต่อวีซ่าปีต่อปีไปซะเลย ตราบใดที่สถานการณ์ทางการเงินของคุณยังเพียงพอสำหรับวีซ่าสำหรับผู้ต้องการใช้ชีวิตบั้นปลาย แต่ก็อย่างว่า ตอนนี้มีการรายงานทุกๆ 90 วันออนไลน์ บางทีจุดนี้อาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่

 1. ความรับผิดชอบทางการเงินที่ค่อนข้างมาก

เงิน 3 ล้านบาทในบัญชีธนาคารไทย ที่ผูกมัดเป็นเวลา 10 ปีและมีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างน้อยเป็นข้อเสนอที่ไม่น่าสนใจเอาซะเลย คนต่างด้าวที่หลักแหลมหน่อยส่วนมากก็จะคัดค้านความคิดนี้ เพราะเงินจำนวนมากขนาดนี้ควรจะได้ดอกเบี้ย 3-5% ได้อย่างสบายๆที่อื่น

และแน่นอนว่า คุณอาจจะเลือกทางเลือกของ รายได้1.8 ล้านและ 1.2 ล้านบาท (ต่อปี) ถึงกระนั้น จำนวนเงินก็มากกว่า 800,000 ที่คุณต้องการสำหรับการต่อวีซ่าสำหรับผู้ต้องการใช้ชีวิตบั้นปลาย 1 ปีแบบมาตรฐาน

 1. การที่ต้องซื้อประกันสุขภาพจากหนึ่งในตัวแทนที่อยู่ในรายชื่อที่จัดให้

มันก็ยังไม่ชัดเจนที่คุณจะต้องเลือกหนึ่งในสี่รายชื่อประกันที่ให้มาหรือไม่ แต่การที่ถูกดึงดันให้รับฟังนโยบายก็ยังไม่ถูกโฉลกกับผมอยู่ดี

หากคิดในทางบวก

ผู้คนส่วนใหญ่มักไม่ได้ต้องการวีซ่า 5 ปี เพราะพวกเขาต้องบินกลับบ้านอย่างน้อย 2 ปีครั้งอยู่แล้ว แต่วีซ่านี้อาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบเดินทางไปไหนและสำหรับคนที่ไม่ชอบความยุ่งยากที่ต้องต่อวีซ่าในแต่ละปี

และก็มีกลุ่มคนรวยที่เงินฝากแค่ 3 ล้านบาทเป็นเพียงเศษเสี้ยวเงิน และตราบใดที่พวกเขาไม่ต้องมาคิดมากเรื่องที่จะต้องต่อวีซ่าปีต่อปี

รายได้แค่ 1.8 ล้านบาท และ1.2 ล้านบาทรวมกันเป็นเงื่อนไขที่ดูเหมือนจะน้อย และหากคุณต้องการได้วีซ่าแค่ครั้งเดียว (10 ปี) และเป็นอันเสร็จพิธี พร้อมกับการรายงานออนไลน์ทุกๆ 90 วัน มันก็ยังเป็นการประหยัดเวลาได้เล็กน้อย อย่างน้อยก็แค่ปีละครั้งเมื่อเทียบกับคุณต้องไปต่อวีซ่าประเภท โอ-เอ

แล้วคุณล่ะ คิดว่าอย่างไร?

ทุกอย่างที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับ-วีซ่าพำนักระยะยาว เอ็กซ์-ซี แบบใหม่

เครดิต: www.thethailandlife.com

 7,401 ,  9 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine