จ่อทุบโรงแรมดุสิตธานี พนง.ทำงานถึง 30 มิ.ย. 61

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) และบมจ.ดุสิตธานี (DTC) จะร่วมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-Use Development) ประกอบด้วย โรงแรม เรสซิเดนซ์ ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงาน บนที่ดินบริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการรวมไม่เกิน 36,700 ล้านบาท โดยจะเป็นเงินลงทุนในส่วนของ CPN ไม่เกิน 17,393 ล้านบาท.
จ่อทุบโรงแรมดุสิตธานี พนง.ทำงานถึง 30 มิ.ย. 61
CPN แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 ก.พ. อนุมัติให้ร่วมลงทุนกับ DTC เพื่อลงทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-Use Development) ประกอบด้วย โรงแรม เรสซิเดนซ์ ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงาน บนที่ดินบริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ภายในวงเงินลงทุนของ CPN ไม่เกิน 17,393 ล้านบาท (มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ดินและมูลค่าค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ).

ทั้งนี้ คาดว่าบริษัทจะใช้เงินลงทุนช่วงปี 2560 ถึง 2561 เป็นเงินประมาณ 2,408 ล้านบาท จ่อทุบโรงแรมดุสิตธานี พนง.ทำงานถึง 30 มิ.ย. 61โดยส่วนที่เหลือจะมีการทยอยลงทุนในการพัฒนาโครงการต่อไปจนถึงปี 2567สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม บนที่ดินบริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร มีขนาดที่ดินประมาณ 23 ไร่ 2 งาน 2.72 ตารางวา โดยคาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2560 และมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าอีก 30 ปี รวมระยะเวลา 60 ปี (ซึ่งมีแผนพัฒนาและยกระดับโรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพ) โดยมีระยะเวลาปลอดค่าเช่า (Grace Period) ระหว่างก่อสร้าง 7 ปีโดยจะมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง CPN และ DTC เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย CPN จะเข้าลงทุนร่วมกับ DTC ในบริษัทร่วมทุน 3 บริษัท และจัดตั้ง 1 บริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย CPN ได้แก่1. บริษัท วิมานสุริยา จำกัด (HRRJV) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนโครงการโรงแรม เรสซิเดนซ์ และโครงสร้างอาคารศูนย์การค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าช่วงที่ดินจาก DTC เพื่อพัฒนาและประกอบธุรกิจโรงแรมและเรสซิเดนซ์ รวมทั้งก่อสร้างโครงสร้างอาคาร (Bare Shell)ของศูนย์การค้า (DTC เป็นผู้เช่าที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (CPB) ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการ) โดย CPN และ DTC จะถือหุ้นในสัดส่วน 40:602. บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (REJV) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนโครงการศูนย์การค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าโครงสร้างอาคารศูนย์การค้าจากบริษัท วิมานสุริยา จำกัด ดำเนินการตกแต่ง และประกอบธุรกิจศูนย์การค้า โดย CPN และ DTC จะถือหุ้นในสัดส่วน 85:153. บริษัท พระราม 4 เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด (OJV) มีวัตถุประสงค์สำหรับเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าหลักกับ CPB ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการ โดย CPN และ DTC จะถือหุ้นในสัดส่วน 90:104.บริษัท ศาลาแดง พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Office Co.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าช่วงที่ดินจาก บริษัท พระราม 4 เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินการพัฒนาก่อสร้างและประกอบธุรกิจสำนักงาน โดย CPN จะถือหุ้นทั้งหมดสำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จะเป็นการขยายธุรกิจศูนย์การค้าตามแผนธุรกิจในระยะยาวของ CPN ,การลงทุนในโครงการ Mixed-Use Development แต่ละประเภทจะช่วยส่งเสริมให้โครงการร่วมทุนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี , เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มฐานรายได้ในการเติบโตทางธุรกิจ โดยแหล่งที่มาของเงินลงทุนจะมาจากการกู้ยืมและเงินทุนภายในบริษัทเพื่อชำระส่วนของทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัททั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวว่ามีความสมเหตุสมผล มีหลักการกำหนดราคาที่ยอมรับได้และผลตอบแทนต่อการลงทุนในโครงการนี้อยู่ในเกณฑ์ดีสอดคล้องกับแผนธุรกิจในระยะยาวของ CPN ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ขณะที่เงื่อนไขในการร่วมทุนดังกล่าวข้างต้นมีความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการร่วมทุนดังกล่าวด้าน DTC แจ้งว่าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Mixed-Use Development ประกอบด้วย การได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินการก่อสร้างและพัฒนาโรงแรม อาคารที่พักอาศัย และโครงสร้างอาคารศูนย์การค้า (โครงการ HRR) ผ่านบริษัท HRRJV โดยสิทธิการเช่าที่ดินและโครงการ HRR มีมูลค่าโครงการทั้งหมดไม่เกิน 21,900 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของบริษัทไม่เกิน 14,200 ล้านบาทการเข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาอาคารศูนย์การค้า (โครงการ Retail) ผ่าน REJV ซึ่งโครงการ Retail มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 8,900 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของบริษัทไม่เกิน 1,340 ล้านบาท การเข้าร่วมลงทุนในโครงการอาคารสำนักงาน (โครงการ Office) ผ่านบริษัท OJV ซึ่งบริษัทจะจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดินให้กับ OJV และจำหน่ายหุ้น 90% ของ OJV ให้แก่ CPN คิดเป็นมูลค่าจำหน่ายไปรวมไม่เกิน 2,700.9 ล้านบาท

ที่มา :www.hotelthailandtomorrow.com/cpn-dusit/

 11,370 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine