คุณรู้หรือไม่ว่าการให้ของขวัญต้องเสียภาษีตามกฎหมายของไทยด้วย!

คุณรู้หรือไม่ว่าการให้ของขวัญต้องเสียภาษีตามกฎหมายของไทยด้วย!

คุณรู้หรือไม่ว่าการให้ของขวัญต้องเสียภาษีตามกฎหมายของไทยด้วย!

การให้ ที่ได้รับจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งยังมีชีวิตอยู่โดยปกติจะจัดว่าเป็นภาษีเงินได้บุคคล โดยปกติแล้วภาษีรายได้นั้นจะถูกเรียกเก็บจากทรัพย์สินมีค่าหรือทัพย์สินที่มอบให้บุพการี คู่สมรสและบุตร และ/หรือ บุคคลอื่นซึ่งเกินเกณฑ์กว่าที่กฎหมายกำหนดโดยขึ่นอยู่กับประเภทของสินทรัพย์ผู้ให้

หากคุณมีเหตุการณ์ที่จะต้องเข้าประเทศไทยตรวจสอบให้แน่ใจว่าการให้ใดต้องเสียภาษีบ้าง สำหรับการให้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  • รายได้มรดกไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท
  • อสังหาริมทรัพย์
  • เงินสด หุ้นและทรัพย์สินอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสิ่งที่ได้รับจากผู้สืบทอดหรือคู่สมรสที่มีมูลค่าน้อยกว่า 20 ล้านบาทและรายจ่ายสาธารณะ การศึกษาและทางด้านศาสนารวมถึงของขวัญที่ได้รับในงานมงคลหรือภายใต้กฎทางศีลธรรมตามประเพณีแม้ว่าจะมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท

เมื่อกล่าวถึงประเด็นในเรื่องของภาษีมรดกของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 10% สำหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในขณะที่มีการเรียกเก็บภาษีของขวัญ 5% สำหรับทายาทหรือบุพการี ในกรณีที่การโอนกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์โดยปราศจากการยินยอมของผู้ปกครองของเด็กที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภาษีการให้จะถูกเก็บก็ต่อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งมีการจดทะเบียนโดยมีการหักภาษีอัตรา 5% ซึ่งอัตราดังกล่าวขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มีมุลค่าเกิน 20 ล้านบาท  การโอนกรรมสิทธ์อสังหาริมทรัพย์โดยไม่คำนึงถึงกรณีอื่นๆ จะถูกเรียกเก็บภาษีเหมือนกันในประเทศไทยด้วยอัตราภาษีก้าวหน้าซึ่งตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

เครดิต: konradlegal.com

 5,368 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine