ขนส่งฯ ประกาศงดอบรมและทดสอบใบขับขี่ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ขนส่งฯ ประกาศงดอบรมและทดสอบใบขับขี่ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

     กรมการขนส่งทางบกประกาศงดการอบรมและทดสอบขอรับใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

     กรมการขนส่งทางบกประกาศงดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถในกรณีที่ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

     – งดการอบรมและทดสอบ การขอรับใบอนุญาตขับรถ, บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใหม่ทุกชนิด เว้นแต่ผ่านการอบรมและทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก สามารถนำผลการอบรมมาขอทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งได้ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

     – งดการอบรมสำหรับการขอต่ออายุ ใบอนุญาตขับรถ, บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด โดยเปิดให้อบรมออนไลน์ e-Learning ผ่านทาง www.dlt-elearning.com หรืออบรมกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกได้

     – งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ที่หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน (Shop Thru for Tax) และศูนย์บริการร่วม

     – งดการดำเนินงานของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 17 มกราคม 2564 ส่วนโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกในเขตจังหวัดอื่น ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ส่วนผู้ที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ยังคงได้รับสิทธิในการเข้ารับบริการ หากมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ กรมการขนส่งทางบกจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

0104

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังคงเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถที่ไม่มีขั้นตอนการอบรมและทดสอบที่สำนักงานขนส่ง ตามวันและเวลาราชการปกติ เช่น

  • การออกใบอนุญาตขับรถแก่ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาและโรงเรียนสอนขับรถมาอยู่ก่อนแล้ว
  • การออกใบแทนกรณีใบขับขี่ชำรุด เสียหาย
  • การเปลี่ยนชนิดใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี เป็นส่วนบุคคล 5 ปี
  • การต่อใบอนุญาตขับรถที่มีผลการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning (เฉพาะกรณีต่อล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน และสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี)

     ทั้งนี้ การงดการอบรมและทดสอบ ณ สำนักงานขนส่งทางบกดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 7,882 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine