กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ในไทย

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ในไทย

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ในไทย

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของไทยเรา เป็นที่กล่าวขานกันมานาน ได้มีความพยายามแก้ไขกันในหลายๆ ทาง แต่ก็ดูจะไม่ดีขึ้นมากนัก ล่าสุดความพยายามแก้ไขในระดับประเทศครั้งใหญ่เกิดขึ้นเงียบๆ โดยการใช้รัฐธรรมนูญฉบับ 2560

ซึ่งรัฐธรรมนูญ 2560 เป็นฉบับแรกในประวัติศาสตร์ ที่มีการกล่าวถึงมาตรการในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพราะตระหนักดีว่าการศึกษาคือหัวใจของการมีรายได้และสร้างความมั่งคั่ง ในระบบทุนนิยมผู้มีความมั่งคั่งก็จะยิ่งร่ำรวยยิ่งขึ้นโดยธรรมชาติ สำหรับคนยากจนนั้นตราบที่ไม่มีรายได้เพียงพอและไม่มีทรัพย์สิน ความมั่งคั่งที่เป็นตัวช่วยพยุงให้มีฐานะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้น ถ้าจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำให้อยู่หมัดได้ในระยะยาวก็ต้องใช้การเข้าถึงการศึกษา กองทุนช่วยเหลือคนยากจนนี้จึงมีความสำคัญมาก

พระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

รายละเอียด .. www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/1.PDF

ร่างพระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ในไทย

โดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาฉบับนี้ ได้แก่

1. กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐโดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรับและเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. มีสำนักงานกองทุนเป็นผู้ดำเนินงาน
สำหรับเงินนั้นโดยหลักแล้วจะมาจาก (1) ทุนประเดิม 1,000 ล้านบาท (2) เงินรายปีจากสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่ ครม. กำหนด (3) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ และ (4) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีตามแผนการใช้เงินที่คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอตามแผนการใช้เงิน

สาระสำคัญ ของร่าง พรบ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เกณฑ์การคัดกรอง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ในไทย

กลุ่มเป้าหมายกองทุนฯ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ในไทย

สมทบเงินเดิม เพิ่มเติม สิทธิ์ใหม่

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ในไทย

เป้าหมายการดำเนินงานใน 10 ปีข้างหน้า

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ในไทย

เครดิต: www.thaiedreform.org

 5,499 ,  6 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine