กทม. เตรียมฉีดวัคซีน “โควิด-19” ให้ 6 เขตพื้นที่ติดสมุทรสาคร เป็นกลุ่มแรก

กทม. เตรียมฉีดวัคซีน “โควิด-19” ให้ 6 เขตพื้นที่ติดสมุทรสาคร เป็นกลุ่มแรก

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยเตรียมพร้อมฉีดวัคซีน “โควิด-19” เบื้องต้นพื้นที่เป้าหมายกลุ่มแรก คือเขตที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่จำนวนมาก

วันที่ 18 ก.พ. 64 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน รวมทั้งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 64 คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งราชการสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย เป็นประธานอนุกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้อํานวยการสำนักอนามัย และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 13 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม โดยคณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

1. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. อํานวยการ ประสาน สนับสนุนการดําเนินงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

3. ติดตามความก้าวหน้า และผลลัพธ์ของการดําเนินงานการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามความ จําเป็นและเหมาะสม

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมาย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลต่างสังกัดในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลกองทัพ, โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย, โรงพยาบาลเอกชน โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการให้บริการวัคซีนตามกรอบแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนของ ศบค.

สำหรับเบื้องต้น พื้นที่เป้าหมายการให้บริการวัคซีนกลุ่มแรก คือ เขตที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นเขตที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่จำนวนมาก ได้แก่ เขตบางขุนเทียน, เขตบางบอน, เขตหนองแขม, เขตจอมทอง, เขตบางแค และเขตภาษีเจริญ

อย่างไรก็ตาม พื้นที่เป้าหมายการให้บริการวัคซีนดังกล่าว อาจมีการปรับเปลี่ยน หากสถานการณ์การแพร่ระบาด และจำนวนผู้ติดเชื้อเปลี่ยนแปลงไป โดยโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่พร้อมจะให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในระยะแรกนี้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน, โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำหรับโรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น และโรงพยาบาลเอกชน ที่มีความพร้อม และจะร่วมให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป.

source: thairath

 13,159 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine