4 ภาคส่วนธุรกิจในไทยที่ถูกจำกัดสำหรับชาวต่างชาติ

ภาคส่วนธุรกิจในไทยที่ถูกจำกัดสำหรับชาวต่างชาติ

เชื่อหรือไม่ว่าในบรรดาหลายร้อยบทความที่กล่าวถึงธุรกิจนานาประเภทซึ่งอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถลงทุนและประกอบกิจการในไทยได้นั้น ไม่มีชาวต่างชาติแม้แต่คนเดียวทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจนั้น ๆ น่าเศร้ายิ่งนักหากคุณเป็นคนอ่านบทความที่กล่าวถึงโอกาสและอภิสิทธิ์ต่างๆที่คุณจะได้รับจากการประกอบธุรกิจในไทย แต่ทว่า ธุรกิจของคุณกลับถูกปฏิเสธเมื่อกล่าวถึงกฎหมายของไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบางประเภทสำหรับชาวต่างด้าว ในปี 2542 ว่าด้วยการจำกัดสิทธิการเข้าร่วมและประกอบการในธุรกิจบางประเภทสำหรับชาวต่างด้าว (ชาวต่างชาติ) สังเกตได้ว่าข้อจำ กัดที่กฎหมายกำหนดไว้ในธุรกิจของชาวต่างด้าวได้ระบุอัตราส่วนร้อยละ 5 ชัดเจนของจำนวนหุ้นที่ถือไว้ทั้งหมด

ธุรกิจทั้ง 3 ภาคส่วนนี้ โดยปกติได้จำกัดการมีส่วนร่วมของชาวต่างชาติ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม การประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทย การทำฟาร์มสัตว์ การสกัดสารสมุนไพรไทยการแลกเปลี่ยน ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน ป่าไม้ ไม้จากผืนป่าธรรมชาติ โบราณวัตถุ และการตีพิมพ์หรือโฆษณาใดๆ รวมถึงการจัดทำภาพพระพุทธรูป

กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมและทรัพยากรทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม หากชาวต่างชาติมีความประสงค์เข้ามาประกอบธุรกิจต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ โดยได้มติอนุมัติของคณะรัฐมนตรีก่อน นอกจากนี้ นิติบุคคลต่างด้าวต้องมีสัดส่วนของเงินทุนจดทะเบียนกับผู้ถือสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ 2 ใน 5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องถือสัญชาติไทยอีกด้วย รวมถึงการผลิต การขาย และการบำรุงรักษากระสุน วัตถุระเบิดอาวุธปืน ดินปืน อาวุธยุทโธปกรณ์ เรือหรือยานพาหนะทางทหาร กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมแบบพื้นบ้านดั้งเดิม เช่น การผลิตเครื่องปั้นดินเผา การเลี้ยงตัวไหม การวาดภาพศิลปะวัฒนธรรมไทย และการผลิตเครื่องดนตรีไทย รวมถึงธุรกิจการทำเหมืองเกลือหิน การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ และการผลิตเครื่องใช้ในครัวอีกด้วย

ภาคส่วนที่นิติบุคคลต่างด้าวถูกห้ามหรือจำกัดคือ การประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมจะแข่งขันด้วย ซึ่งชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจในภาคส่วนนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมกับความเห็นชอบของคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจการผลิตข้าวสาร ปูนขาว ไม้อัด แผ่นกระดาน รวมถึงธุรกิจให้บริการด้านกฎหมายและด้านวิศวกรรมรัฐบาลไทยได้จัดสรรและควบคุมความสมดุลของการค้าภายในประเทศมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันก็สร้างสิทธิและโอกาสให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติเพื=อเพิ=มผลประโยชน์ให้กับประเทศ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจบางประเภทนั้นถูกสงวนสิทธิ์ไว้เป็นพิเศษให้ผู้ประกอบการไทยเป็นส่วนมาก

เครดิต: konradlegal.com

895,805 total views, 4 views today

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!