มหาวิทยาลัยชิงเต่า ประเทศจีน มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยชิงเต่า ประเทศจีน มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

รัฐบาลมณฑลซานตง ประเทศจีน มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยทุนการศึกษานี้มีให้สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและภาษา ที่มหาวิทยาลัยชิงเต่า เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาศึกษาและวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านอื่นๆ

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยชิงเต่า เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่สำคัญในประเทศจีน ประกอบด้วย 25 คณะ มีหลักสูตรเรียนทั้งหมดมากกว่า 400 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่เปิดให้บริการใน 11 สาขาวิชาหลักๆ ได้แก่

 • สาขาปรัชญา
 • สาขาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาด้านกฎหมาย
 • สาขาวรรณคดี
 • สาขาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาการจัดการ
 • สาขาด้านการแพทย์
 • สาขาศึกษาศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์การทหาร

ทุนการศึกษา

 • ทุนไม่ระบุจำนวน
 • ทุนการศึกษานี้จะสนับสนุนในเรื่องค่าเรียน ค่าที่พักขั้นพื้นฐานและการประกันภัยการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมสำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศจีน

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

สมัครเรียนสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครทุนการศึกษานี้ได้
 2. ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติมีสุขภาพดี มีอายุระหว่าง 18 – 40 ปี
 3. ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาขึ้นไป
 4. ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับของจีน และเป็นไปตามข้อกำหนดในการเข้ามหาวิทยาลัยของมณฑลซานตง
 5. มีผลการเรียนดีเยี่ยม รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย
 6. ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลจีนปฏิบัติตนได้ดี
 7. สามารถสมัครได้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับทุนหรือการสนับสนุนการศึกษาประเภทอื่นๆ
 8. ผู้สมัครที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

วิธีการสมัคร

สำหรับการสมัคร ต้องแนบเอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์ (ทั้งแบบฟอร์มสมัครเรียนและแบบฟอร์มขอทุนการศึกษา)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาวีซ่าประเทศจีน (กรณีที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาในประเทศจีน)
 • สำเนาวีซ่า (สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในจีน)
 • เรซูเม่และประวัติโดยย่อ
 • ใบสมัครส่วนบุคคล ซึ่งควรระบุถึงการศึกษาและประสบการณ์การทำงานตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในอนาคต ฯลฯ โดยเขียนเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ
 • ประวัติการศึกษาที่ได้คะแนนดีที่สุด รวมถึงใบรับรองผลการเรียนและหลักฐานประสบการณ์การทำงาน (ต้องมีประสบการณ์การทำงาน)
 • จดหมายแนะนำตัวจากหน่วยงาน สถานเอกอัครราชทูตจีนสถานกงสุลและสถานทูตต่างประเทศในประเทศจีน ครูและสถาบันสอนภาษาจีนในต่างประเทศหรืออาจารย์ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษา (แนะนำให้เขียนเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2018

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครดิต: campus.campus-star.com

3,392 total views, 4 views today

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!